ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кошницата е празна

Електронни таблици

Статистически функции в MS Excel

Статистически функции в MS Excel

ISBN ISBN 978-954-2919-


Цена за сваляне 35 лв

Още...

MS Excel има всичко необходимо за повечето практически задачи по статистика на биолози, фармацевти, медици, психолози и социолози, икономисти и инженери. Освен богатия набор от вградени функции, с които спестяваме ровене в статистически таблици, разполагаме и с AddIn Data Analysis, за бързи решения на обемисти, но стандаратни задачи чрез директно избиране на данните.

 1. Популярни статистически функции
 2. Графика на функцията на нормалното разпределение в пример за брой поръчки на ден
 3. Хистограма и описателна статистика с Data Analysis
 4. Функции за нормалното разпределение в MS Excel
 5. Биномно разпределение
 6. Поасоново разпределение
 7. Доверителен интервал - въведение
 8. Доверителен интервал за средното при известно стандартно отклонение
 9. Доверителен интервал за средното при неизвестно стандартно отклонение
 10. Доверителен интервал за вариацията с CHISQ
 11. Доверителен интервал за пропорция
 12. Проверка на хипотези - дефиниции
 13. Хипотези за средното - означения и формализиране на задачата
 14. Задачи за оценка на хипотезите за средното
 15. Сравняване на две извадки - общи положения
 16. Data Analysis за две зависими извадки
 17. Две извадки - оценка на разликата в средните при известни стандартни отклонения
 18. Т-тест при неизвестни стандартни отклонения за сравняване на средните
 19. Сравняване на две извадки за дисперсия
 20. Формули за ANOVA - single factor
 21. ANOVA - Data Analysis
 22. ANOVA - Two factors Without Replication
 23. ANOVA - Two-factor With Replication
 24. Регресия и корелация
 25. Оценки на резултатите от Regression
Кратък курс за Pivot Table в MS Excel

Кратък курс за Pivot Table в MS Excel


Цена за сваляне 10 лв

Още...

Кратък курс за използване на Pivot Table в MS Excel с видео и примери - стъпка по стъпка

 • Pivot Table - генериране, избор на полета, Slicer
 • Pivot Table - Options, Design
 • Pivot Table - Calculated Field
 • Справка за клиенти, оборотна ведомост - упражнения
 • Pivot Table - за две таблици /два процеса/
 • Анализ на обемисти данни с Pivot, Conditional Formatting, Sparklines
 • Заключителен урок - анализ на малка транспортна фирма
Видеокурс за макроси в MS Excel

Видеокурс за макроси в MS Excel

ISBN 978-954-2919-08-7


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Курсът е подходящ за напреднали потребители, които добре познават работата с MS Excel, но не са се занимавали с програмиране, а биха искали да обогатят и ускорят своята работа с помощта на макроси. Използването на процедури и функции за популярни практически задачи е основната цел на курса. Търсено е такова излагане на темите, което да улесни максимално всички, които за пръв път се сблъскват с писането на код.

Курсът е подходящ за всяка версия на MS Excel, защото редакторът на VBA на практика остава неизменен в последните 15 години. За всички, които имат стара версия на MS Excel са предоставени уроци, с които да могат да започнат курса, запознавайки се с особеностите на старата версия, които са малко на брой.

 • Въведение за версия 2000
  • Контроли от лентата Forms
  • Запис на макро команда
  • Работа с макро команда
  • Импорт и експорт на макроси
  • Обръщения към клетки и работни листи, Msgbox, InputBox
 • Developer Tab, контроли за въвеждане на данни
 • Запис на макро команда
 • VBA Editor
 • MsgBox - диалог и функция
 • Обръщения към клетките и работния лист
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • DIM за дефиниране на променливи
 • Input Box функция
 • Тестване на кода
 • Оператор IF
 • Записване на логически условия
 • Задача с IF
 • Извикване на процедура
 • Видимост на променливите
 • Public - Private
 • Потребителска функция
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • Control Flow - обзор
 • For ... Next
 • Варианти на For, константи
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • Масиви
 • Add Record
 • Обектът Range
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
 • For Each
 • Форми
 • Извикване на форма
 • Scroll Bar
 • Image
 • Combo Box
 • Option Buttons
 • ЗАДАЧИ КЪМ УРОЦИТЕ ДО ТУК
Видео курс за работа с електронни таблици - част втора - бизнес приложения, за MS Excel 2010

Видео курс за работа с електронни таблици - част втора - бизнес приложения, за MS Excel 2010

ISBN 978-954-2919-05-6


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Видео курс по MS Excel 2010 - част втора - бизнес приложения

 • Двадесет и втори урок Въведение в база данни
 • Двадесет и трети урок Сортиране на данни
 • Двадесет и четвърти урок Практическа задача за филтър - Прием на студенти
 • Двадесет и пети урок Междинни суми - Subtotal
 • Двадесет и шести Обединяване на подобни отчети
 • Двадесет и седми урок Pivot table - генериране, избор на полета, показване на стойностите, филтри, Slicer
 • Двадесет и осми урок Piot Table - Options, Design
 • Двадесет и девети урок PivotTable - Calculated Field
 • Тридесети урок Справка за клиенти, оборотна ведомост - упражнения за Pivot Table
 • Тридесет и първи урок Pivot Table за две таблици (два процеса)
 • Тридесет и втори урок Анализ на обемисти данни с Pivot, Conditional Formatting и Sparklines
 • Тридесет и трети урок Pivot - още функции. Advanced Filter
 • Тридесет и четвърти урок Advanced Filter - критерии за "и" и "или"
 • Тридесет и пети урок Задачи с Advanced Filter, уникални записи
 • Тридесет и шести урок Database Function
 • Тридесет и седми урок Vlookup
 • Тридесет и осми урок Изискване за уникалност, lookup
 • Тридесет и девети урок финансови функции
 • Четиридесети урок Импорт и експорт. Функции за дата и час
 • Четиридесет и втори урок Финансови функции: FV, PV
 • Четиридесет и трети урок Вноска при заем (функции PMT, IPMT, PPMT, CUMIPMT, CUMPRINC за анюитети)
 • Четиридесет и четвърти урок Функция Rate, задачи за анюитети
 • Четиридесет и пети урок NPV, IRR, MIRR
 • Четиридесет и шести урок XNPV, XIRR, Solver, сценарии, нулева точка
 • Четиридесет и седми урок Прогнози – Trend
 • Четиридесет и осми урок Table, Goal Seek
 • Четиридесет и девети урок Защита на работния лист, работната книга и файла
 • Петдесети урок Настройки на MS Excel 2010
Видеокурс за работа с електронни таблици - част първа, за MS Excel 2010

Видеокурс за работа с електронни таблици - част първа, за MS Excel 2010

ISBN 978-954-2919-01-8


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Видеокурс за работа с електронни таблици - част първа

С този курс продължаваме нашата поредица "Видеоуроци за работа с компютър" с най-новата версия на популярната програма за електронни таблици на Майкрософт - MS Excel 2010. Стремежът ни е този курс да е по-добър от вече създадените. Увеличен е броят на задачите, добавени са кратки тестове за затвърждаване на наученото. Нашата амбиция е да представим програмата по лесен и ясен за всички начин, като добавим нови примери от практиката и го обогатим с новите тенденции в използването на MS Excel в България.

 1. Елементи на екрана на MS Excel 2010
  • Тест към урока
  • Пример 1
 2. Въвеждане на текст и число, съхраняване на файла
  • Тест към урока
  • Пример 2
 3. Избиране, първи формули
  • Тест към урок 3
 4. Копиране на формули
  • Тест към урок 4
  • Задачи към урок 4
 5. Сумиране с бутон
 6. Format Cells - Font, Border
 7. Format Cells - Number
  • Примери към уроци 6 и 7
  • Тест към урок 7
 8. Изтриване на форматиране, подравняване
  • Задачи от форматиране и подравняване
  • Тест към урок 8
 9. Paste Special
  • Тест към урок 9
 10. Абсолютен адрес
 11. Запълване
  • Задачи от абсолютен адрес и запълване
 12. Page Setup - Page, Margins
 13. Разпечатване на големи таблици
 14. Диаграми - част първа
 15. Диаграми - част втора
 16. Диаграми - част трета
 17. Вградени функции - SUM, MIN, MAX, COUNT, COUNTA
  • Задачи сума, средно аритметично ...
 18. Вградени функции - IF, TREND, CONCATENATE, DATE, NOW
 19. Data Validation, Vlookup в пример за протокол
 20. Работа с именувани области
  • Примери
 21. COUNTIF, SUMIF, Format As Table
  • Примери

Както се вижда, тази част от курса съдържа и най-важните функции и похвати за обработка на база данни. Както се оказва, те са абсолютно необходими за всички потребители, които правят макар и елементарни бизнес - изчисления. Очаквайте скоро следваща част от курса, в която ще бъдат демонстрирани с примери от практиката повечето текстови, финансови, статистически, за база данни и други функции, както и Pivot Table, междинни суми, филтри.

MS Excel 2007 за напреднали - 2 CD

MS Excel 2007 за напреднали - 2 CD

ISBN 978-954-92271-1-6


Цена за сваляне 25 лв

Още...

Този курс е продължение на курса Excel 2007 за начинаещи, като тази част включва материал за бази данни, по-специални функции и похвати, прилагани в практиката на икономисти и инженери. Курсът е под формата на филмчета във формат wmv, които могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни.

Част първа

 • Сумиране на символни низове
 • Замяна на ред с колона - транспониране на масив от данни
 • Функция с две променливи или използване на TABLE
 • Търсене на аргумент, за който функцията има определена стойност - Goal Seek
 • Scenario - варианти при различни начални данни
 • Задаване на валидност на данните
 • Преобразуване на текст в колони, намиране на уникалните записи
 • Оптимизационни задачи - транспортна задача
 • База данни - определения, сортиране, филтриране
 • Subtotals
 • Pivot Table
 • Pivot Table - изчисляеми полета, изгледи, форматиране
 • Малък склад - следене на наличности и печалби/загуби
 • Критерии за advanced filter
 • Функции от групата Database
 • Функции SUMIF,SUMIFS,COUNTIF, COUNTIFS
 • Две задачи с филтри и Pivot Table
 • Функции за съответствие - Lookup
 • Функции за съответствие - Vlookup, Hlookup
 • Tab Developer, използване на Combo Box и Lookup
 • Още контроли от групата Forms
 • Въведение във VBA - екран на редактора
 • Създаване на първата ни макрокоманда

Част втора

Това е своеобразно въведение в програмирането с Visual Basic for Application, като изложеният материал е достъпен и за хора, които не са учили програмиране. Всички теми и примери имат реално практическо приложение.

 • Импорти и експорт на модули (макроси)
 • Импорт на модули в Personal.xls и нейното съхраняване
 • Грешки при създаване на макрокоманди, свързани със съществуване или избиране на обектите
 • Макрокоманди, стартирани с бутони
 • От какво се състоят компютърните програми и какви действия ще очакваме от тях?
 • Sub с написан от потребителя код, MsgBox
 • Функция InputBox за въвеждане на данни от потребителя
 • Деклариране на променлива, Dim, String
 • Типове цели променливи - Integer, Long, Byte
 • Типове десетични променливи, логически тип, използване на Help
 • Sub за извършване на изчисления, връзка с клетки от работния лист
 • Потребителска функция - създаване и извикване
 • If Else End if
 • Вградена функция AND, оператор AND и лице на триъгълника по хероновата формула
 • Създаване на потребителска функция за изчисляване на лице на триъгълник по хероновата формула
 • Много логически условия във функция с IF
 • Още задачи от практиката, решими с много условия и IF
 • Много логически условия и използване на оператор Select Case
 • Цикъл For
 • Цикли While Wend и Do Loop
 • Добавяне на запис към база данни
 • Масиви - примери с едномерен масив
 • Пренасяне и изтриване на данни от работния лист с помощта на масиви
 • Процедура, извикваща други процедури
 • Функция MsgBox - довършване на приложението за документа
 • Обобщаване на данни от продажби
MS Excel 2007 за начинаещи

MS Excel 2007 за начинаещи

ISBN 978-954-92271-2-3


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Уроците в този диск предствляват филмчета във формат wmv и могат да се гледат с Windows Media Player или друг плейер, който поддържа този формат. Разполагате и с файловете с данни в папката Excel files.

 1. Елементи на екрана
 2. Писане на текст и числа
 3. Писане на формули
 4. Аритметични действия
 5. Пример с броене на пари
 6. Рамки и запълване на клетките, цвят на текста
 7. Форматиране на числата
 8. Промяна на шрифта, рисуване на рамки
 9. Подравняване на текста в клетката
 10. Изтриване на форматиране, редове, колони и листи
 11. Форматиране на редове, колони, листи, добавяне и премахване на коментар
 12. Paste Special
 13. Относителни и абсолютни адреси
 14. Запълване - fill handle
 15. Приложение на запълването - създаване на график
 16. Приложение на запълването - амфитеатрална зала
 17. Форматиране със стилове на клетки и таблици
 18. Именувани клетки и области
 19. Командите за именуваните области
 20. Изгледи
 21. Page Setup
 22. Разпечатване на големи таблици с данни
 23. Задача: Кола или такси?
 24. Диаграми
 25. Диаграми - Design
 26. Диаграми - Layout
 27. Диаграми - Format
 28. Вградени функции за сума, средно аритметично, броене и максимум
 29. Функции IF и PMT
 30. Защита на файла и работния лист
 31. Бързо редактиране на данни и диаграми
Ексел с примери от бизнес практиката

Ексел с примери от бизнес практиката

ISBN 978-954-2919-03-2


Цена за сваляне 20 лв

Още...

Този курс е замислен като помагало за опресняване, актуализиране и допълване на познанията за работа с електронни таблици. Неговата учебна програма е разпределена в три дни, като всеки ден се вземат по девет урока. Започва се от най-основните неща, така че може да ползва и начинаещи потребители, а завършва със създаване на сложни отчети и прилагане на финансовите функции. Така потребителят ще може да се подготви в случай, че се нуждае от бързо практическо обучение, например при постъпване на нова работа. Примерите и темите са взети от живота и са свързани с бизнес – практиката в България. Курсът е заснет с интерфейса от преди 2007 година, който все още се използва широко в у нас. Подходящ е за потребители, които имат версии 2000, 2002 или 2003.

 • Ден първи - Част първа - Обекти в MS Excel
 • Ден първи - Част втора - Формули и адреси
 • Ден първи - Част трета - Връзки между файлове, абсолютен адрес
 • Ден първи - Част четвърта - Пример за използване на абсолютен адрес
 • Ден първи - Част пета - Запълване
 • Ден първи - Част шеста - Именувани области
 • Ден първи - Част седма - Форматиране на клетки
 • Ден първи - Част осма - Форматиране на числата
 • Ден първи - Част девета - Подравняване
 • Ден втори - Част първа - Още приложения на Paste Special
 • Ден втори - Част втора - Форматиране с условия
 • Ден втори - Част трета - Защита на работния лист, работната книга и файла
 • Ден втори - Част четвърта- Сортиране и филтриране
 • Ден втори - Част пета - Subtotals, Data Validation
 • Ден втори - Част шеста - Page Setup на една страница
 • Ден втори - Част седма- Page Setup за много страници
 • Ден втори - Част осма - Вградени функции I - Sum, Average, Min, Max, Count, countA, .
 • Ден втори - Част девета - Вградени функции II - If, SumIf, CountIf, Sumproduct, прогнозиране с Trend, STEXY и трендлиния
 • Ден трети - Част първа - Обединяване на отчети
 • Ден трети - Част втора - Pivot Table
 • Ден трети - Част трета - Vlookup, lookup
 • Ден трети - Част четвърта - Advanced Filter
 • Ден трети - Част пета - Database Function
 • Ден трети - Част шеста - Текстови функции
 • Ден трети - Част седма - Функции за дата и час
 • Ден трети - Част осма - Финансови функции
 • Ден трети - Част девета - Още финансови функции, Solver

За да ползвате курса е необходимо да имате компютър със звукова система, Windows, MS Excel, и браузер, поддържащ Flash.

ISBN 978-954-2919-03-2